Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye
Terület kódja
huan20003
Kiterjedés (ha)
2695.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 40 - 40 egyed C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 11067 - 11067 egyed B
Tornai vértő Onosma tornensis 105 - 105 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 110 - 110 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 50 - 50 egyed D
Tornai patakcsiga Bythinella pannonica - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - B
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Balin Aspius aspius - D
Petényi márna Barbus petenyi - B
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Német bucó Zingel streber - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 500 - 500 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme 200 - 300 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 300 - 300 egyed B
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 egyed C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 500 - 500 egyed B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 269,52 10
6430 üde-nedves magaskórósok 215,62 8
6440 ártéri mocsárrétek 673,81 25
6510 üde magas füvű kaszálórétek 808,57 30
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 53,91 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 26,95 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 26,95 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 53,9 2
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 26,95 1
6190 pannon sziklagyepek 0,5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 16,2
6410 kékperjés láprétek 215,62 8
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 188,67 7
91M0 pannon cseres-tölgyesek 53,9 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/huan20003 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.