Rakaca-völgy és oldalvölgyei

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Rakaca-völgy és oldalvölgyei
Terület kódja
huan20002
Kiterjedés (ha)
2082.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 108 - 108 egyed C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 4155 - 4155 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 830 - 830 egyed C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - D
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Petényi márna Barbus petenyi - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 2000 - 2500 egyed A
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 200 - 250 egyed B
Ürge Spermophilus citellus - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2,7
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1,6
6410 kékperjés láprétek 4,3
6430 üde-nedves magaskórósok 35,8
6440 ártéri mocsárrétek 125,7
6510 üde magas füvű kaszálórétek 92,8
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,03
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3,61
6190 pannon sziklagyepek 4,39
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 4,3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 63,66
91M0 pannon cseres-tölgyesek 239,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/huan20002 Letöltés dátuma: 2019-12-07
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.